คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมหารือ การดำเนินการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสูงสุด

           เมื่อวันที่ 1 ก.พ.62 ที่ห้องประชุมชั้น M เทศบาลเมืองหนองปรือ นายธีรวิทย์ ทองนอก ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองปรือ ร่างพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 โดยมีในส่วนของผู้อำนวยการกองต่างๆ รวมถึงผู้นำชุมชน ผู้แทนประชาคม เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายธีรวิทย์  ทองนอก ปลัดเทศบาลเมืองหนอง ปรือ เผยว่า ตามที่เทศบาลเมืองหนองปรือได้จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองปรือ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ก็เพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่นและท้องถิ่นเมืองหนองปรือให้เกิดการพัฒนาอย่างครอบคลุมและครบทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองปรือนั้น เกิดมาจากการทำประชาคมหมู่บ้านของชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้าน จากนั้นทางคณะผู้บริหารจะได้นำความต้องการของพี่น้องประชาชนทำการเขียนเป็นโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการและนำไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีตามลำดับ ซึ่งหลังจากที่ทางกองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายแผนงานงบประมาณได้ทำการร่างแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองปรือ 4 ปีเสร็จสิ้น คณะกรรมการกลุ่มย่อยจะได้ทำการพิจารณาแผนพัฒนา 4 ปี พร้อมทำการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าทั้ง 3 ฉบับได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนฉบับนี้เป็นฉบับที่ 4 แล้วที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุง ซึ่งการแก้ไขปรับปรุงแผนพัฒนา 4 ปี ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ยิ่งเกิดการแก้ไขประชาชนก็ได้รับประโยชน์ ทั้งนี้หากแผนพัฒนา 4 ปี ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดกลั่นกรองเบื้องต้นแล้ว จะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอีกครั้งต่อไป

Advertisement