ฐานทัพเรือสัตหีบเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือให้ความรู้ในการปฏิบัติ

             เมื่อวันที่ 30 ม.ค.62 นาวาเอก อุทัย ชีวะสุทธิ รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสาร ของทร. ประจำปี 2562 ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีคณะนายทหาร ข้าราชการ ตลอดจนนายเนติรัช พนัสอัมพร นิติกร สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จากสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี มาเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ อีกด้วย
             ตามที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสัตหีบ ได้จัดกิจกรรมด้านขอมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ประจำปี 2562 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช 2540 ฐานทัพเรือสัตหีบจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการบรรยายเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับข้าราชการและประชาชนในพื้นที่สัตหีบ อันจะนำความรู้ที่ได้รับไปบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ที่หน่วยงานตัวเองรับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช 2540 และระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช 2547 ต่อไป

             นาวาเอก อุทัย ชีวะสุทธิ กล่าวว่า ตามที่กองทัพเรือได้ออกระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช 2547 โดยมอบหมายให้ ฐานทัพเรือสัตหีบเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ กับข้าราชการและประชาชนในพื้นที่สัตหีบ เข้าตรวจดูศึกษา ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช 2540 และเป็นที่เก็บข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ โดยมีสถานที่ตั้ง ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกองทัพเรือ เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบเป็นไปในทิศเดียวกัน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารพื้นที่สัตหีบจึงให้มีการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

 

Advertisement