รมว.พม.ลงพื้นที่เยี่ยมชมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม เมืองสร้างสุข และ Senior Complex พื้นที่อำเภอบางละมุง พร้อมชูต้นแบบการให้บริการด้านสังคมแบบองค์กรรวม เพื่อประชาชนทุกช่วงวัย (มีคลิป)

                เมื่อวันที่ 25 ม.ค.62 ที่ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม เมืองสร้างสุข และ Senior Complex ในพื้นที่อำเภอบางละมุง โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่สังกัดกระทรวง ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ
                   พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม เมืองสร้างสุขในพื้นที่อำเภอบางละมุง โดยนำพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของหลายหน่วยงานสังกัดกระทรวงมาพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทุกช่วงวัย โดยมุ่งเน้นการดำเนินการพัฒนาพื้นที่อย่างบูรณาการในรูปแบบของการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนา ซึ่งเป็นการลดการพึ่งพาจากงบประมาณภาครัฐ


ทั้งนี้ การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม เมืองสร้างสุข ถือเป็นโครงการต้นแบบที่ผสมผสานแนวการจัดสวัสดิการสังคมกับการดำเนินงานในเชิงพาณิชย์เข้าไว้ด้วยกัน โดยมีการออกแบบพื้นที่ภายใต้หลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล และการจัดสรรการใช้ประโยชน์พื้นที่แบบ Mixed-use ที่มีทั้งที่อยู่อาศัย ศูนย์สุขภาพ ศูนย์บริการสวัสดิการสังคม ศูนย์เรียนรู้ และอบรมด้านสวัสดิการสังคม ศูนย์ฝึกอาชีพ ศูนย์การค้า สำนักงาน และศูนย์ความบันเทิง เพื่อการใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและให้เป็นศูนย์เรียนรุ้และอบรมด้านสวัสดิการสังคมในระดับอาเซียน พลเอก อนันตพร กล่าวต่ออีกว่า การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม เมืองสร้างสุข มีการดำเนินการ 2 ระยะ ประกอบด้วยระยะ 1 พัฒนายกระดับหน่วยงานในพื้นที่ทั้ง 9 รวมทั้งเร่งศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในการสร้าง Complex และ Community Mall โดยวางแผนที่จะดำเนินการบนพื้นที่ จำนวน 667 ไร่ และระยะที่ 2 ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ตามโครงการเมืองสร้างสุข เต็มรูปแบบทั้งด้านสังคมและพาณิชย์ ส่วนการลงพื้นในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้ทราบถึงการให้บริการด้านสังคมสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย

Advertisement