“ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร พสบ.ทร.รุ่นที่ 16”

               ( 24 ม.ค.62) พลเรือเอก สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ 16 (พสบ.ทร.16) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ (พื้นที่วังนันทอุทยาน) ถ.อิสระภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยกองทัพเรือจัดเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารนี้ขึ้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคลากรภาครัฐและเอกชน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และกองทัพเรือ ปัจจุบันประเทศต้องการเห็นการพัฒนาในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยการสร้างค่านิยมให้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญทางทะเลให้เกิดขึ้น ดังนั้นการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงมีความจำเป็นอย่างมากในการที่จะประสานความเข้าใจ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และพัฒนาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการเรียนรู้งานในสาขาอาชีพอื่นที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประสานประโยชน์ในการพัฒนาการทำงานของหน่วยงานตน เพื่อประโยชน์ในการสร้างพลังสามัคคีให้เกิดขึ้น ธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักษาไว้ซึ่งการพัฒนาประเทศทางทะเลให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องในอนาคตต่อไป
              สำหรับในปีงบประมาณ 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 112 คน โดยเริ่มอบรมตั้งแต่ 24 ม.ค. – 15 มี.ค.62 จะมีการอบรมสัปดาห์ละ 2 วัน ในวันพฤหัสบดีและศุกร์ นอกจากนี้ยังมีการเดินทางไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ซึ่งในช่วงระหว่างวันที่ 25-27 ม.ค.62 จะเดินทางไปศึกษาดูงานยังพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรีอีกด้วย

Advertisement