ธ.ก.ส.เดินหน้าอำนวยความสะดวกจัดทำ SMART CART แก่ อสม.ในพื้นที่อำเภอบางละมุง หลังพบเป็นพื้นที่นำร่อง 1 ใน 12 จังหวัดที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนมกราคม ตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment

               (24 มกราคม 2562) ที่อาคารโดมเทศบาลเมืองหนองปรือ พบว่าบรรยากาศคึกคักเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากว่าได้มีเจ้าหน้าที่จาก ธนาคาร ธ.ก.ส.เดินทางมาอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ อสม.ในพื้นที่อำเภอบางละมุงในการเปิดบัญชีเงินฝาก และในการจัดทำสมาร์ทการ์ด ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการลดความซ้ำซ้อนในการจ่ายช่วยเหลือ และการรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐ ผลักดันสู่สังคมไร้เงินสด ตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ซึ่งบัตรสมาร์ทการ์ดนี้จะเป็นทั้งบัตร ATM บัตรเดบิต และบัตรประจำตัว อสม. โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง ธนาคาร ธ.ก.ส. และกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master plan) และเป็นการจัดวางระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขของประเทศในอนาคต ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ส่งข้อมูลให้กับ ธ.ก.ส. ในการจัดทำบัตร Smart Card อสม. โดยมีเป้าหมายจัดทำบัตรจำนวน 1,039,000 ใบ เพื่อมอบให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่นำร่อง 12 จังหวัด ภายในเดือนมกราคม 2562 และพื้นที่อื่นๆ ภายใน 20 มีนาคม 2562 รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการรับเงินโอนผ่านบัญชีเงินฝาก และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก อสม. โดยในพื้นที่อำเภอบางละมุง ทางธนาคาร ธ.ก.ส.ได้ออกมาให้บริการเคลื่อนที่ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค.2562 ที่เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย , 23 ม.ค.2562 ที่เทศบาลตำบลโป่ง และในวันนี้เป็นวันสุดท้าย 24 ม.ค.2562 ที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ส่วน อสม.ที่ยังไม่มาขึ้นทะเบียนบัตรสมาร์ทการ์ด จากนี้ไปต้องไปทำการขอขึ้นทะเบียนด้วยตนเองที่ธนาคาร ธ.ก.ส.

                ด้านเจ้าหน้าที่ของธนาคาร ธ.อ.ส. เปิดเผยว่า การจัดทำบัตร Smart Card อสม.ในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของ ธ.ก.ส. ในการให้บริการทางการเงิน ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ตามนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เพื่อให้ภาครัฐสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือรวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ไปยังผู้รับ คือ อสม. ได้โดยตรง ขณะเดียวกันก็เป็นการอำนวยความสะดวกและลดการซ้ำซ้อนในการใช้บัตร เพราะบัตร Smart Card อสม. จะเป็นทั้งบัตรประจำตัว อสม. ที่มีฐานข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง เป็นทั้งบัตร ATM และเป็นบัตรชำระค่าบริการในร้านที่รองรับบัตร Debit Prompt Card ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะอำนวยความสะดวกในเรื่องการจัดทำบัตร การใช้บัตร การเปิดบัญชีเงินฝาก การโอนเงินค่าป่วยการของ อสม.ที่ได้รับแต่ละเดือนเข้าบัญชีเงินฝากของ อสม.แต่ละราย และการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ผ่าน Application Smart อสม. พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ถือบัตร เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรหรือค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรใบแรกที่ออกให้ อสม. แต่ละราย และการกดถอนเงินสดผ่าน ATM ทุกธนาคาร โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการถอนเงินข้ามเขตทุกธนาคารจำนวน 4 ครั้งต่อเดือน และ ธ.ก.ส.จะเชื่อมโยงสมาชิก อสม. เป็นเครือข่ายในการดูแลสุขภาพเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรงอีกด้วย

Advertisement