ชลบุรี จัดการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

                เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
                ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เห็นชอบให้จัดทำโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ซึ่งมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เป็น 1 ใน 5 กิจกรรมภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ที่ทุกหน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินการพร้อมกันทั้งประเทศ และกำหนดเป็นตัวชีวัดประสิทธิภาพของหัวหน้าหน่วยราชการ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
               สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้ตั้งแต่งคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยจังหวัดชลบุรี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานคณะทำงาน มีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี เป็นคณะทำงานและเลขานุการ และมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงานชุดนี้ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร ภายในศาลากลางจังหวัดชลบุรีต่อไป
Advertisement