เทศบาลตำบลหนองปลาไหลร่วมจัดการปัญหาขยะ ผลักดันโครงการส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรสู่สถานศึกษา หลังลดปัญหาขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในพื้นที่ให้ลดน้อยลงอย่างถาวร

              ( 23 มกราคม 2562) ที่โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะ และส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากร ประจำปี 2562 โดยมีเหล่าบรรดาคณะผู้บริหาร นักเรียนโรงเรียนหนองเกตุน้อย เข้าร่วมในการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ตามที่ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยที่ผ่านมา พบว่าแนวโน้มของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2559 พบว่าประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั้งหมด 27.06 ล้านตัน หรือคิดเป็นอัตราการเกิดขยะมูลฝอย อยู่ที่ 1.14 กิโลกรัม ต่อคนต่อวัน โดยขยะมูลฝอยส่วนใหญ่มีแหล่งกำเนินมาจากชุมชน ซึ่งจะมีองค์ประกอบหลัก 4 ประเภทด้วยกัน คือ ขยะ อินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้ 50% ขยะรีไซค์เคิล 30% ขยะทั่วไป 17 % และขยะอันตราย 3% ซึ่งหากขยะมูลฝอยเหล่านี้ได้รับการจัดการที่ไม่ถูกต้อง ก็จะส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น น้ำเสีย มลพิษจากน้ำขยะปนเปื้อนออกสู่แหล่งน้ำ และสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศจากการเผาขยะมูลฝอยในที่โล่ง หรือไฟไหม้ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนจากมลพิษต่างๆ และ แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค

จากปัญหาด้านขยะต่างๆ ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจึงได้เห็นสมควรที่จะขยายผลให้ประชาชนร่วมกันในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง หรือแหล่งกำเนิดตั้งแต่ระดับครัวเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานที่ราชการ ศาสนาสถาน สถานบริการต่างๆ ทั้งในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการเปิดกลไกในการคัดแยกขยะมูลฝอย และการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มมูลค่าที่ต้นทาง ซึ่งพบว่าในปัจจุบันขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลมีปริมาณถึงวันละ 26 ตัน และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นหากประชาชนยังคงทิ้งขยะโดยไม่มีการคัดแยก ก็จะส่งผลทำให้เกิดปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น จนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา ดังนั้นเพื่อเป็นการร่วมลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ วันนี้ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จึงได้จัดโครงการคัดแยกขยะและส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากร รีไซเคิล ประจำปี 2562 ขึ้น
Advertisement