เมืองพัทยา ปลูกจิตสำนึกการคัดแยกมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ของมูลฝอยชุมชน มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยรีไซเคิล (มีคลิป)

              (17 ม.ค.62) ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ของมูลฝอยชุมชน มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยรีไซเคิล พร้อมด้วยนายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้ประกอบการในโรงอาหาร และพนักงานจ้างเมืองพัทยา เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง
นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยาเป็นเมืองที่มีการขยายตัวของชุมชนเมืองมากขึ้น มีความหนาแน่นของจำนวนประชากรเพิ่มข้นทุกๆ ปี ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญของคนพัทยาที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไปในทางที่ไม่ก่อให้เกิดขยะจากถุงพลาสติกแบบหูหิ้วและโฟมอย่างไม่จำเป็น ถึง 45,000 ล้านชิ้นต่อปี อีกทั้งภาพรวมของไทยยังมีอัตราการผลิตขยะเฉลี่ยต่อคนสูงสุดในอาเซียนถึง 1.76 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน
               สำหรับการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ของมูลฝอยชุมชน มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยรีไซคเคิล ในครั้งนี้เพื่อเปิดอากาสให้บุคคลกรทุกภาคส่วนของเมืองพัทยา ได้เป็นส่วนหนึ่งของการาบริโภคที่ยั่งยืน รู้จักสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้ถึงปัญหาภาวะโลกร้อน และแนวทางในการแก้ไขปัญหาระดับโลกร่วมกัน ที่มีการลงนามในข้อตกลงปารีสและแนวทางที่จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวต่อไป ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากคณะกรรมการวุฒิอาสาคลังสมอง ประจำจังหวัดชลบุรี มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมอีกด้วย

Advertisement