ครบรอบ 61 ปี ศูนย์ฝึกทหารใหม่ แหล่งหล่อหลอมพลทหารเรือ จัดพิธีคล้ายวันสถาปนาหน่วย

          (10 ม.ค.62) ที่ บริเวณหน้ากองบังคับการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาวาเอก อาทร ชะระภิญโญ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้ให้โอวาทกับข้าราชการ พลทหาร ลูกจ้าง ในสังกัด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 61 ประจำปี 2562 โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า ที่ผ่านมาการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลทุกนาย ในการหล่อหลอมบุคคลพลเรือนให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นทหาร ซึ่งเป็นรั้วของชาติในสังกัดกองทัพเรือ ทุกคนทำได้อย่างมืออาชีพ ถึงแม้ว่าในระยะอันใกล้นี้ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ฯ แห่งนี้ จะมีการปรับเปลี่ยนหน่วยไปตามนโยบายของกองทัพเรือ ในการเพิ่มประสิทธิภาพของกองทัพเรือก็ตาม ขอให้กำลังพลทุกนายตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของกองทัพเรือต่อไป

          จากนั้นได้ประกอบพิธีทางศาสนา โดย นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดสามัคคีบรรพต (บางเสร่นอก) จำนวน 10 รูป นำโดยพระครูเกษมกิตติ โสภณ (อ.จ่อย) มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลกับหน่วยงาน กำลังพล และเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณข้าราชการที่ล่วงลับไปแล้ว และในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากอดีตผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ฯ นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ ผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เดินทางนำกระเช้าดอกไม้ และของขวัญ มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ พร้อมเข้าร่วมเป็นเกียรติภายในงานเป็นจำนวนมาก

นาวาเอก อาทร ฯ กล่าวว่า ศูนย์ฝึกทหารใหม่ มีหน้าที่หลักในการฝึกอบรมวิชาทหารเบื้องต้นให้แก่ทหารกองประจำการหรือพลทหารใหม่ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามารับใช้ประเทศชาติ จากพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ปีละ 4 ผลัด โดยทำการฝึกทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ รวมระยะเวลาฝึกหัดศึกษาประมาณ 9 สัปดาห์ เพื่อให้ทหารใหม่ได้ปรับตัวจากพลเรือนให้เข้ากับชีวิตทหาร ได้เรียนรู้ถึงวิธีการดำรงตน และการปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนได้แสดงออกถึงความอดทนทั้งทางร่างกาย และจิตใจ พร้อมนำความรู้วิชาการทหารเรือเบื้องต้น และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับตนเอง และหน่วยขณะที่รับราชการต่อไปอีกด้วย