กองทัพเรืออาสาพาน้องเที่ยวนำเด็กพิการซ้ำซ้อนลงเล่นหาดเตยงามนาวิกโยธิน

         (10 ม.ค.62) น.ต.ปรีชา ทองอำภา หน.ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กพร.นย. ให้การต้อนรับ น.อ.ไพฑูรย์ ปัญญาสิน หน.นกร.ขส.ทร. เป็นผู้แทน กพร.ทร. ในการจัดกิจกรรม “ทร.อาสา พาน้องเที่ยว” โดยนำคณะเด็กพิการซ้ำซ้อน จำนวน 30 คน จากสถานสงเคราะห์คุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พร้อมพี่เลี้ยงเยาวชนจิตอาสา จำนวน 70 คน รวมทั้งสิ้น 100 คนเ พื่อเปิดโอกาสให้เด็กพิการซ้ำซ้อน ได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ ให้ความรู้ประสบการณ์ ความหวังในชีวิต ด้วยความเมตตากรุณาจากสังคมรอบข้าง ณ หาดเตยงาม ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในการจัดกิจกรรม “ทร.อาสา พาน้องเที่ยว คณะเด็กพิการซ้ำซ้อน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้เด็กได้มีโอกาสทัศนศึกษาหน่วยต่างๆ ของ ทร.ในพื้นที่ สามารถเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวของหน่วยให้เป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย ชมเรือรบราชนาวี ณ ท่าเรือแหลมเทียน และกิจกรรมเล่นน้ำทะเล ณ หาดเตยงาม

Advertisement