ใกล้เลือกตั้ง ประชาชนพื้นที่เมืองพัทยาเสริมสร้างความรู้ระบอบประชาธิปไตย เตรียมพร้อมรับมือการเลือกตั้ง

          ( 9 มกราคม 2562) วันนี้ ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชนเมืองพัทยา โดยมีประชาชนในชุมชนต่างๆ เข้าร่วมรับการอบรมเสริมสร้างความรู้ระบอบประชาธิปไตย ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง

โดยในการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักในสิทธิ เสรีภาพของตนตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และสามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมไปขยายและเผยแพร่ต่อคนในครอบครัว ชุมชน ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเลือกตั้งที่จะมาถึง โดยผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบไปด้วยผู้แทนชุมชนเมืองพัทยา ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา จำนวน 150 คน โดยมีวิทยากรจากคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในวันนี้…

Advertisement