นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล แจงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศบาลมนตรีตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ 2561 พบบริหารงานได้ตามนโยบายที่กล่าวไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล แจงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศบาลมนตรีตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ 2561 พบบริหารงานได้ตามนโยบายที่กล่าวไว้จนบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเดินหน้าพัฒนาเทศบาลต่อไปให้คลอบคลุมตามนโยบาย เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก

           ( 2 มกราคม 2562) ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้นำสมาชิกสภา รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 โดยมีนายทองดำ คำแจ่ม ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เป็นประธานในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 โดยนายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้ชี้แจงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของผู้บริหารราชการของเทศบาลตำบลหนองปลาไหลต่อสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นำไปสู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน รวม 5 ด้าน ประกอบไปด้วย 1.นโยบายด้านการเมืองการบริหาร มีโครงการที่ดำเนินการ 42 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 9,427,600 บาท เบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน 1,698,069 บาท 2.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีโครงการที่ดำเนินการจำนวน 31 โครงกากร เป็นจำนวนเงิน 25,440,537 บาท เบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน 8,976,391 บาท 3.นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีโครงการที่ดำเนินการจำนวน 6 โครงการ เป็นจำวนเงิน 11,710,000 บาท เบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน 10,912,372 บาท 4.นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ มีโครงการดำเนินการ 3 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 230,000 บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน 27,200 บาท 5.นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิตการศึกษา มีโครงการที่ดำเนินการจำนวน 28 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 12,469,820 บาท

ทั้งนี้ ตามนโยบายในการบริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ที่ได้แถลงไว้ต่อหน้าสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พบว่าการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค และเป็นธรรม และสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน พร้อมกันนี้เตรียมเดินหน้าทำกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน กิจกรรมแรกก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่ในปีนี้ทางเทศบาลจะได้จัดกิจรรมขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคมนี้ ซึ่งเตรียมประสานหน่วยงานภาคเอกชนในการร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวแล้ว

Advertisement