พช จัดการประชุมคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด

              เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Stat OTOP:PSO) ณ ห้องประชุมบ่อทอง ชั้น1 โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ตามที่กรมพัฒนาชุมชน กำหนดให้มีการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด ภายใต้โครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น (Provincial Stat OTOP:PSO) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด ให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดและเพื่อประชาสัมพันธ์สุดยอดผลิภัณฑ์ OTOP เด่นของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมทั้ง พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้เชื่องโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน
สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้แต่งตั้งคระกรรมการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Stat OTOP:PSO) ขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกรรมการ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรองประธาน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และพัฒนาการจังหวัดชลบุรี เป็นเลขานุการ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลปละดำเนินการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น ของจังหวัด ให้เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น (Provincial Stat OTOP : PSO) จังหวัด การประกาศผลการคัดเลือก และเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น ของจังหวัดชลบุรีต่อไป
Advertisement