ชลบุรี จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน-ทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562

          เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติและกิจกรรมรณรงค์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์การค้าดรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
              ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันเกิดภัยพิบัติรุนแรงของประเทศไทย สร้างความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับรัฐบาลกำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ ‪2 มกราคม 2562‬ เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจร และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกด้วย

สำหรับการจัดงานในวันนี้ ในช่วงเช้าเป็นการแสดงสรรพกำลัง เครื่องมือ เครื่องจักรกล ด้านสาธารณภัย การให้ความรู้ด้านสาธารณภัยกับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนวัดดอนหัวฬ่อ จำนวน 70 คน เพื่อให้เด็กนักเรียนเข้าใจถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น การสาธิตการช่วยเหลือผู้ประประสบภัยจากที่สูงโดยการใช้ หลองช่วยชีวิต เบาะลม เชือก การสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ การสาธิตการเผชิญเหตุสารเคมีวัตถุอันตราย เป็นต้น ส่วนในช่วงบ่าย เป็นการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยทางถนน ทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีนายภัคธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการมอบนโยบาย และปล่อยแถวรณรงค์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ต่อไป

Advertisement