ฐานทัพเรือสัตหีบเปิดสัมนาการพัฒนาคุณภาพการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ (มีคลิป)

           เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.61 ที่ห้องกฤษณะจันทร์ สโมสรสัญญาบัตร โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ตามนโยบายให้หน่วยขึ้นตรงทุกหน่วยดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอขอรับรางวัลตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จากสำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงฐานทัพเรือสัตหีบ และคณะทำงานจัดทำองค์ความรู้ทุกสาขาการปฏิบัติงาน เข้าร่วมสัมมนา

พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่กองทัพเรือมีนโยบายให้หน่วยขึ้นตรงทุกหน่วยดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และต้องการให้มีการบูรณาการ การดำเนินการกับการจัดการความรู้ โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมในการเสนอขอรับรางวัลตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จากสำนักงาน ก.พ.ร. ฐานทัพเรือสัตหีบ ในฐานะเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ มีความประสงค์จะดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นกลไกที่จะเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานของฐานทัพเรือสัตหีบพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ในอนาคตต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรและทีมงานจาก สำนักงานพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่กรุณามาช่วยถ่ายทอดแนวทางของกองทัพเรือ และช่วยชี้นำแนวทางการปฏิบัติของฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งทำให้การสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นเวทีให้ชาวฐานทัพเรือสัตหีบทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมวิทยากร และจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกระบวนการปฏิบัติงานของฐานทัพเรือสัตหีบ ให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจะได้เป็นตัวจักรหนึ่งของกองทัพเรือที่จะช่วยขับเคลื่อนให้กองทัพเรือบรรลุความสำเร็จตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้


ภาพ/ข่าว : ทิวากร

Advertisement