สสปน. (องค์การมหาชน) ร่วมอนุรักษ์ทะเลอ่าวไทย ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ กับกิจกรรม CSR ร่วมทำซั้งเพื่มที่อยู่อาศัยให้ปลาทะเล

           (22 ธันวาคม 2561) ที่บริเวณอาคารกลุ่มประมงต้นแบบนาเกลือ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายบุญมา กอเซ็ม ประธานกลุ่มประมงต้นแบบนาเกลือ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน ) หรือ สสปน. ในโอกาสเดินทางมาทำกิจกรรม CSR พร้อมร่วมกันอนุรักษ์สัตว์น้ำให้อยู่คู่กับอ่าวไทยต่อไป โดยนายจิรุตถ์ อิศรางกูล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนีกงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า สำหรับการเดินทางมาทำกิจกรรม CER ในครั้งนี้ ทาง สสปน.ได้เลือกเมืองพัทยาเนื่องจากว่าเป็น 1 ใน 5 เมืองไมซ์ของประเทศ ดังนั้นจึงอยากจะให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน รู้จักเมืองพัทยาในหลากหลายด้านให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งในส่วนของเมืองพัทยาก็ยังมีหลายมุมให้ได้ศึกษา ให้ร่วมดูแล อย่างเช่นทรัพยกรทางทะเล ที่ก่อนหน้านี้พบว่า ชาวประมงในพื้นที่นาเกลือก็จะหาปลาในละแวกนี้แล้วจับมาขายที่ตลาดลานโพธิ์ แต่เนื่องจากจำนวนปลาที่ลดลง ทำให้ปัจจุบัน 10% ของสัตว์ทะเลที่นำมาจำหน่ายที่ตลาดนาเกลือ มาจากชาวประมงนาเกลือ สาเหตุสำคัญเนื่องมาจากแห่งเพาะพันธ์ุถูกทำลาย มาในวันนี้ทางกลุ่มประมงต้นแบบนาเกลือ จึงได้เชิญชวน พนักงานของ สสปน. มาร่วมกันทำซั้ง หรือบ้านปลาให้ปลาเข้าไปอาศัยอยู่
           “ซั้ง” เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาแต่อดีต เป็นอุบายดึงดูดสัตว์น้ำให้มาอยู่รวมกันเป็นจํานวนมาก เพื่อความสะดวกในการจับ หรือทําการประมง โดยการนําซั้งหรือทุ่นปะการังเทียมไปทิ้งไว้ในทะเลอ่าวไทย เพื่อใช้เป็นแหล่งอาศัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก โดยชาวบ้านสร้างขึ้นจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นที่สามารถย่อยสลายในน้ำได้ โดยทางกลุ่มประมงจะนำซั้งออกไปวางห่างจากฝั่งประมาณ 1 ไมค์ทะเล ซึ่งซั้งนอกจากจะเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็กแล้ว ซั้งกอยังเป็นการประกาศเขตแดนของชาวประมงพื้นบ้านที่ทำมาหากินอยู่ริมชายฝั่ง อีกด้วย โดยพบว่าจากการที่กลุ่มประมงต้นแบบเดินหน้าทำซั้งให้ปลาได้อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง ก็พบว่าปลาที่หายไปในเขตนาเกลือ อาทิ ปลาจาระเม็ด ปลาข้างเหลือง เริ่มกลับมาแล้ว หลังจากที่ไม่พบปลาทั้ง 2 ประเภทในพื้นที่พัทยามากว่า 50 ปีแล้ว
Advertisement