นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เปิดโครงการเยาวชนตำบลตะเคียนเตี้ยห่างไกลยาเสพติด

         เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.61 เวลา 09.00น. ที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายมานพ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเยาวชนต้านยาเสพติด ตามนโยบายคณะผู้บริหาร และโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม จึงได้อนุมัติโครงการเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้นการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเบื้องต้นในสถานศึกษา และจัดกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่วเสริมให้เยาวชนรู้จักป้องกันภัย และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ลดปัญหาสังคมที่เกิดจากยาเสพติด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ดร.สมพล เข็มกำเหนิด มีเป้าหมาย การอบรมเป็นเยาวชนจากโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย โรงเรียนบ้านนาวัง โรงเรียนบ้านโรงหีบ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม โรงเรียนละ 20 คน รวม 80 คน นายอรุณ ดวลเดช รองนายกเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
          ภายในห้องประชุม ยังมีคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู-นักเรียน และยังได้รับเกียรติ จาก ดร.สมพล เข็มกำเหนิด มาอบรมบรรยายภัยของยาเสพติด “แรกรับประทับใจ…เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีขาว” พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพ และอีกหลายกิจกรรมตลอดภาคเช้า-บ่าย

              ปัจจุบัน สังคมไทยมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นการทำลายเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ อันจะส่งผลกระทบปัญหาต่อสังคม เช่นการลักขโมย และก่อปัญหาอาชญากรรม การจัดโครงการครั้งนี้ จึงเป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ได้รู้จักป้องกันภัย และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อีกทั้งยังลดปัญหาที่เกิดจากยาเสพติดอีกด้วย ประธานพิธีเปิดโครงการฯ กล่าว

Advertisement