เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวมใจไทยเป็นหนึ่งทัศนศึกษาและเยี่ยมชมทหารนาวิกโยธิน(มีคลิป)

             สัตหีบ- วันนี้ (21 ธ.ค.61) ที่พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือตรี ภูมิพันธุ์ นิลกำแหง ในฐานะผู้แทน พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับคณะเยาวชนไทยพุทธ และมุสลิม ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 60 คน ที่เดินทางเข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมกิจการของกองทัพเรือ ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.62
สำหรับกิจกรรมโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง เป็นโครงการที่มีความมุ่งหวังให้เยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดความไม่สงบจากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง และกลุ่มผู้หวังแบ่งแยกดินแดน ได้เข้าใจทัศนคติที่ดีต่อทหาร มาเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลขึ้น ได้รับความรู้ และประสบการณ์ที่มีคุณค่า เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ท่ามกลางความหลากหลายของศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงการรับทราบภารกิจของกองทัพเรือด้านการป้องกัน และการพัฒนาประเทศทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อเยาวชน และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ได้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และพร้อมร่วมมือกับทางราชการในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบพื้นที่ภาคใต้ และที่สำคัญ เยาวชนยังได้สัมผัสถึงดินแดนแหล่งกำเนิด และแหล่งผลิตทหารนาวิกโยธิน ที่ได้ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชายแดนภาคใต้จะสงบได้หรือไม่นั้นเยาวชนเหล่านี้มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือกับทุกภาคส่วน ร่วมกันสรรสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นได้นั่นเอง

 
พลเรือตรี ภูมิพันธุ์ นิลกำแหง กล่าวว่า สำหรับโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง เป็นโครงการของกองทัพเรือ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน โดยได้น้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหารภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดกิจกรรมนำกลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) และเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้แก่ พื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ไปทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี และสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ซึ่งจะทำให้กลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) และเยาวชน สามารถเชื่อมต่อความรู้สึกที่ดีดังกล่าวไปยังครอบครัวของตนเองและชุมชนที่อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี จึงเป็นกิจกรรมสำคัญที่มีส่วนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งให้ประชาชนทั้งชาวไทยพุทธและไทยมุสลิม ซึ่งมีความแตกต่างทางขนบธรรมเนียมศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติและสงบสุข ซึ่งจะทำให้น้องๆ เยาวชนได้เปิดโลกทัศน์และได้รับประสบการณ์ที่ดี จากการเดินทางไปทัศนศึกษายังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในประเทศ อันเป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มเยาวชน และเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : ทิวากร

Advertisement