เมืองพัทยาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังคิดบวก ความสุขในบั้นปลาย” ให้กับชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยา(มีคลิป)

         พัทยา- เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้จัดให้มีพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเมืองพัทยา อบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังคิดบวก ความสุขในบั้นปลาย” โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีนางปุณณภา ทองพันธ์ุ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ ซึ่งมีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

               ด้วยเมืองพัทยา มีประชากรผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ10.09 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าในขณะนี้เมืองพัทยาเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว และในด้านการจัดบริการสุขภาพเมืองพัทยาได้เตรียมการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ด้วยการส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุกล่มติดสังคม เช่น จัดอบรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเป็นประจำทุกปีอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 500 คน จัดกิจกรรมวันสำคัญตามประเพณี เพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม รวมทั้งการดูแลกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงเมืองพัทยาให้ได้พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพระยะยาว โดยสร้างจิตอาสาร่วมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเป็นระยะเวลาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันอีกด้วย ดั้งนั้น เพื่อสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ สมานฉันท์ และมีระบบสุขภาพชุมที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และเตรียมความพร้อมของวัยสูงอายุที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต สำนักการสาธารณสุข โดยส่วนสร้างเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังคิดบวก ความสุขในบั้นปลาย” จึงจัดอบรมขึ้นจำนวน 3 รุ่น รุ่นละ1 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-19 ธันวาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และเกิดความเข้มแข็งในผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมในชุมชนต่อไป…

Advertisement