วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 72 คน จาก 5 หลักสูตร 1 การฝึกฝนเฉพาะทาง

 

          ( 8 ธันวาคม 2561) วันนี้ ที่ห้องประชุมบัวหลวงฮอลล์ ศูนย์พระมหาไถ่พัทยา เหล่าบรรดาพ่อแม่ ผู้ปกครอง ต่างเดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยในวันนี้พบว่าได้รับเกียรติจากเหล่าบรรดาแขกผู้มีเกียรติหลายท่านเข้าร่วมแสดงความยินดี อาทิ นายปรเมศว์ร งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา , นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นต้น หลังได้เวลา บาทหลวงพิชาญ ใจเสรี ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

สำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา เกิดขึ้นจากประวัติกว่า 30 ปี ของโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา ซึ่งก่อตั้งโดยบาทหลวง เรย์มอนด์ อัลลีน เบรนนัน หรือคุณพ่อเรย์ จนเป็นสถาบันฝึกอาชีพคนพิการที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคนพิการมาแล้วกว่า 4,000 คน และส่งผลต่อคนในครอบครัว และสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมากมาย ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ เป็นพลังในการขับเคลื่อนชีวิตอย่างมีคุณค่า ตลอดช่วงเวลาของการศึกษาเล่าเรียนในวิทยาลัยแห่งนี้ นอกจากนักเรียนจะได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพและการฝึกฝีมือ จนมีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะประกอบอาชีพ นักเรียนยังได้รับการปลูกฝังความมีระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นจิตสาธารณะ ตลอดจนการพัฒนาร่างกาย จิตใจ ทักษะด้านสังคม กีฬา และการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ การมีส่วนร่วมกับชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับประเทศ และการดำเนินชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งในปีนี้พบว่ามีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 72 คน จาก 5 หลักสูตร ประกอบไปด้วย หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ 11 คน , หลักสูตรคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ 12 คน , หลักสูตรคอมพิวเตอร์และการจัดการธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ 15 คน , หลักสูตรเทคโนโลยีการเขียนแบบแม่พิมพ์ 6 คน , หลักสูตรคอมพิวเตอร์และงานสำนักงาน และผ่านการฝึกทักษะเฉพาะทาง จำนวน 1 คน บรรยากาศในวันนี้พบว่าเหล่าบรรดาผู้ปกครองต่างปลาบปลื้มเป็นอย่างมาก ….
Advertisement