กอ.รมน. ชลบุรี ออกให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

             เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 พันเอก วิทยา สุวรรณดี รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี (ฝ่ายทหาร) ได้มอบหมายให้ พันโทมงคล นามจิตร หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ออกให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี บริเวณหน้าเสาธง ก่อนที่นักเรียนเข้าเรียน ภายใต้ “โครงการเสาธง 5 นาที”
              สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน นักเรียนเกิดความรักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพร้อมเป็นคนดีของชาติ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจสร้างเครือข่ายเยาวชนในการเฝ้าระวัง เพื่อลดปัญหาภัยคุกคาม ที่เสี่ยงต่อกลุ่มเยาวชน ทั้งในสถานศึกษาของตัวเอง และในชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังรายงานข่าวสาร อันเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของชาติ ให้กับส่วนราชการรับทราบ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียน เยาวชน สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันอีกด้วย โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี มีแผนตระเวนที่ออกสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีต่อไป
Advertisement