รองนายกเมืองพัทยา สั่งระงับการก่อการสร้างโดมสนามกีฬาโรงเรียนเมืองพัทยา 5 แนะให้มีการออกแบบใหม่ ชี้แบบเดิมไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ใช้ทั้งครูและนักเรียน

          นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจและตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) เพื่อตรวจสอบสภาพสนามกีฬาโรงเรียน เนื่องจากที่ผ่านมาโรงเรียนเมืองพัทยา 5 ประสบปัญหาเรื่องไม่มีสนามกีฬาในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย เนื่องจากสนามที่มีอยู่ต้องกลายมาเป็นที่จอดรถครู เพราะพื้นที่โรงเรียนมีพื้นที่จำกัด ทำให้ผู้บริหารโรงเรียนได้มีการส่งเรื่องให้มีการดำเนินการจัดสร้างโดมบริเวณพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นสนามกีฬาให้กับเด็กนักเรียนไว้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย โดยมีนางนงนุช รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 5 พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเมืองพัทยา 5 มาคอยตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการก่อสร้างโดมและชี้แจงสภาพปัญหาของโรงเรียนต่อคณะรองนายกเมืองพัทยา ที่ดูแลรับผิดชอบสถานศึกษาเมืองพัทยา


ด้านนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า หลังจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้พบว่าสิ่งที่ทางผู้บริหารโรงเรียนเมืองพัทยาได้ร้องขอให้มีการจัดสร้างโดมสนามกีฬา ด้วยงบอุดหนุนปี 63 จำนวน 16 ล้านบาท ซึ่งจากการตรวจสอบสภาพพื้นที่พบว่าแบบที่มีการร้องขอมานั้นยังไม่ตอบโจทย์ในการใช้พื้นที่เท่าที่ควร แต่กลับมองว่าการจะสร้างโดมของโรงเรียนเมืองพัทยานั้นจะต้องเป็นการจัดสร้างโดมแบบ 2 ชั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้สถานที่ดังกล่าวทั้งเป็นพื้นที่จอดรถให้กับครูและเป็นสนามกีฬาให้กับเด็กนักเรียนไปในพื้นที่เดี่ยวกัน เบื้องต้นได้มีการสั่งให้มีการออกแบบการจัดสร้างโดมใหม่เพื่อให้การใช้งบประมาณได้ประโยชน์มากที่สุดต่อไป นอกจากในเรื่องของสนามกีฬาแล้วยังได้มีการสั่งให้มีการจักสร้างห้องสุขาเพิ่มจากเดิมที่มีอยู่เพียง 10 ห้อง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียนแต่อย่างใด ทั้งนี้ ปัจจุบันโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,500 คน มีครู 73 คน

Advertisement