เทศบาลเมืองสัตหีบ เดินรณรงค์แจกถุงยาง ป้องกันและควบคุมวันเอดส์โลก(มีคลิป)

        วันนี้ (30 พ.ย. 61) นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ เป็นประธานเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในวันเอดส์โลก ประจำปี 2561 โดยมีนายไชยเทพ บุญเลิศ รองนายกเทศบาลเมืองสัตหีบ นายพนธกร ใคร่ครวญ รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ตลอดจน สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองสัตหีบ คณะครูและนักเรียนในพื้นที่สัตหีบ ร่วมเดินรณรงค์ไปรอบตลาดสัตหีบ เพื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและต่อต้านโรคเอดส์ พร้อมทั้งแจกจ่ายถุงยางอนามัยให้กับพ่อค้า แม่ค้า รวมถึงผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยซื้อสิ่งของและรับประทานอาการในตลาดสัตหีบในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย


นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ กล่าวว่า ทุกวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก เทศบาลเมืองสัตหีบ ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคดังกล่าว จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจำปี 2561 โดยโรคเอดส์ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยังขาดภูมิคุ้มกันและทักษะในการดำเนินชีวิตภายใต้สภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมในยุคปัจจุบันมาตรการที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนได้อย่างแท้จริงและ มีความยั่งยืนประการหนึ่งคือการให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนเรื่องโรคเอดส์ซึ่งเป็นมาตรการที่ต้องดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและความรุนแรงของปัญหาของโรคเอดส์ ตลอดจนผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งนี้เพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560- 2573 โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการคือ 1. ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ให้เหลือปีละไม่เกิน 1,000 ราย 2. ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อ HIV เหลือปีละไม่เกิน 4,000 รายและ 3. ลดการเลือกปฏิบัติ อันเกี่ยวเนื่องจาก HIV และเพศภาวะลงร้อยละ 90 %

บทความก่อนหน้านี้นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ มอบป้ายโครงการ “บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชันฯ” ช่วยเหลือบ้านผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
บทความถัดไปกลุ่ม Mc BAD COMPANY Pattaya จัดกิจกรรมการกุศลขายสินค้าและนำเงินทั้งหมดมอบให้มูลนิธิมือต่อมือ