นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ มอบป้ายโครงการ “บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชันฯ” ช่วยเหลือบ้านผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

           วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ มอบป้ายโครงการ “บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561” งบประมาณหลังละ 20,000 บาท ช่วยเหลือบ้านผู้ยากไร้ จำนวน 3 หลัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท โดยงบประมาณของเทศบาลเมืองหนองปรือ มีรายชื่อดังนี้

              หลังที่ 1 บ้านนางชลอ พูลพันธ์ อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 39/3 หมู่ที่ 4 ชุมชนท่าอีเต๋อ ซอย 25 ถนนพรประภานิมิต ซึ่งเป็นครอบครัวคนพิการที่ยากไร้

            หลังที่ 2 บ้านนางสมนึก ชาตาสุ อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 7 หมู่ 10 ชุมชนเขาน้อย 4 ซอยแก่นประธูป ซึ่งเป็นครอบครัวผู้สูงอายุที่ยากไร้

              หลังที่ 3 บ้านนางแสวง จันทร์ทอง อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 13/3 หมู่ 9 ชุมชนหนองกระบอก ซอย 8 ซึ่งเป็นครอบครัวผู้สูงอายุที่ยากไร้

     

          โดยมีนายนิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นางปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นายแมน อินทร์พิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล นายเมธาศิษฏ์ สมลา สมาชิกสภาเทศบาล นางศิริเพ็ญ เล็กดี สมาชิกสภาเทศบาล นางสาวอารีย์ รอดหลำ สมาชิกสภาเทศบาล และประธานชุมชน เป็นสักขีพยานร่วมรับมอบ

Advertisement