สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึกกองเรือยุทธการประชุมใหญ่สามัญกำไร 300 กว่าล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึกกองเรือยุทธการประชุมใหญ่สามัญกำไร 300กว่าล้านบาท
วันนี้ (28 พ.ย.61) พลเรือตรี นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการ ในฐานะ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด มอบหมายให้ พลเรือตรี จิรพล ว่องวิทย์ รองประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด มาเป็นประธานในการเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยมี คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด เข้าร่วมการประชุมฯ


สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2526 ซึ่งในปี2561 นี้สหกรณ์ได้ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 35 ผลงานดำเนินงานของ สอ.กฟร.ปี2561 มีดังนี้ การประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มสมาชิก สอ.กฟร.มีการจัดการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ การออมและการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนทหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ตามหน่วยสมาชิกทำให้มีสามชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน595 คนและสมาชิกสมพบเพิ่มขึ้น 142 คน การปรับปรุงระบบสนเทศให้ทันสมัย การพบสมาชิกในพื้นที่ห่างไกล ในพื้นที่ ทรภ.3ฐท.พงและนรข.เขตนครพนม เพื่อนำมาจัดแผนปฏิบัติการปี 2562 การปรับปรุงสำนักงานใหม่ เพื่อให้มีรูปแบบที่ทันสมัยมีความเหมาะสมให้การให้บริการสมาชิก การจัดพิมพ์ใบฝาก ถอน โดยสมาชิกไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม การจัดเจ้าหน้าที่ไปรับบริการรับฝากเงินและเปิดปัญชีที่ ร.พ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือนเพื่อเป้นการอำนวยความสะดวกให้สมาชิกนอกที่ทำการ จัดสรรเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันในกรณีที่สมาชิกผู้กู้ถูกปลดออกจากราชการ งานประจำ โดยช่วเหลือร้อละ 20 ของหนี้ ณ วันที่ถูกปลดออก แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จัดสร้างศาลาผู้โดยสารหน้าประตูใหญ่กร.ทดแทนศาลาเดิมที่ถูกชนเสียหาย
พลเรือตรี จิรพล ว่องวิทย์ กล่าวว่า สรุปผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในปีบัญชี 2661 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่35 ได้ยึดอุดมการณ์สหกรณ์ หลักธรรมมาภิบาลและแผนกลยุทธ์ระยะ6ปี พ.ศ.2558-2563 ซึ่งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ได้ให้ความเห็นชอบเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานในบัญชีปี 2561 มีรายได้ทั้งสิ้น 555, 410,182.74 มีรายจ่ายทั้งสิ้น 227,941,482.00 คงมีกำไรสุทธิ 327,468,754.74

ภาพ/ข่าว : ทิวากร

Advertisement