โรงเรียนอักษรศึกษา มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561

โรงเรียนอักษรศึกษา มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงเรียนอักษรศึกษา ได้จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จัก รัก และหวงแหนในขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีไทย โดยภายในงาน ซึ่งหลังเคารพธงชาติ ก็ได้มีกิจกรรมการแสดงต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง จากน้องๆ นักเรียนชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษา อาทิ การแสดงรำตำนานประเพณีลอยกระทง และการรำวงย้อนยุค เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันประดิษฐ์กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ และนำกระทงที่เตรียมมาลอยร่วมกันในสระน้ำที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งภายในงานได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนที่ต่างใส่ชุดไทยมาร่วมกิจกรรม ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก สนุกสนาน


อย่างไรก็ดี กิจกรรมวันลอยกระทงที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนั้น ถือเป็นการปลูกฝังการสืบสานประเพณีไทยให้กับเด็กๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ รู้จักประเพณีไทย และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกนักเรียนให้รักษาและหวงแหนคุณค่าความเป็นไทย เพื่อให้นักเรียนร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยเหล่านี้ให้คงอยู่สืบไป…

Advertisement