รองนายกเมืองพัทยา นำเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือนร้อนของชาวบ้านสหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงเขาน้อย พัทยา เพื่อนำปัญหาความเดือดร้อนมาหาทางแก้ไข บรรเทาทุกข์ให้ชาวบ้าน

รองนายกเมืองพัทยา นำเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือนร้อนของชาวบ้านสหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงเขาน้อย พัทยา เพื่อนำปัญหาความเดือดร้อนมาหาทางแก้ไข บรรเทาทุกข์ให้ชาวบ้าน

ที่ ลานอเนกประสงค์สหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงเขาน้อย พัทยา นายบันลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ ปลัดเมืองพัทยา และนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผอ.สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่ติดตามรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในชุมชนเคหะสถานบ้านหมู่บ้านมั่นคงเขาน้อย ตามโครงการรองนายกเมืองพัทยาพบประชาชน โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านนำ และชาวบ้านร่วมประชุม
สำหรับโครงการรองนายกพบประชาชน เป็นโครงการที่ทางรองนายกที่กำกับดูแลในส่วนงานพัฒนาสังคมได้ตั้งไว้เป็นนโยบายในการดำเนินงานหลังจากเข้ามารับตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อให้เข้าถึงและรับทราบถึงปัญหาความต้องการของแต่ละชุมชนว่ามีปัญหาและมีความต้องการอย่างไร เพื่อนำปัญหาข้อเสนอแนะต่าง ๆไปร่วมหาแนวทางในการแก้ไขพัฒนาปรับปรุงให้ประชาชนชาวบ้านในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดเป็นแนวทางส่งเสริมผลักดันให้ชุมชนมีความเข้มแข็งต่อไป โดยจะมีการหมุนเวียนไปพบปะรับฟังปัญหาความต้องการของทั้ง 42 ชุมชน โดยในส่วนของชุมชนสหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงเขาน้อย พัทยา แม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่ได้มีการตั้งเป็นชุมชนแต่ด้วยจำนวนประชากรและครัวเรือนที่อาศัยอยู่รวมกันภายในหมู่บ้านมีจำนวนกว่า 1200 คน จำนวน 304 ครัวเรือน จึงจำเป็นต้องเร่งผลักดันให้มีการตั้งชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้รับโอกาสในการเข้าถึงงบสนับสนุนการบริการและกิจกรรมต่าง ๆ จากเมืองพัทยาต่อไป
ด้านนางวาศินี กาญจนกุล ประธานสหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงเขาน้อยพัทยา กล่าวว่าสำหรับปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านสหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงเขาน้อยพัทยา ที่มีความประสงค์จะให้เมืองพัทยาเข้ามาดูแลแก้ไข มีด้วยกัน 2 เรื่อง คือ 1.เรื่องของการระบายน้ำคลองสาธารณะ หลังหมู่บ้าน เมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำในคลองไหลเอ่อล้นมายังกำแพงหมู่บ้านและกัดเซาะกำแพงส่งผลให้สิ่งของเครื่องใช้ของชาวบ้านได้รับความเสียหาย ซึ่งที่ผ่านมาทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาแบบถาวรจึงอยากให้เมืองพัทยาเข้ามาแก้ไขปัญหาการระบายน้ำที่คลองต่อไป 2. ปัญหาเรื่องต้นไม่สูงบริเวณหน้าหมู่บ้าน หวั่นเกิดพายุลมแรงละโค่นล้มลงมาทีบบ้านเรือนชาวบ้านจนเกิดอันตรายต่อชีวิตรและทรัพย์สินอยากให้เมืองพัทยา ช่วยเข้ามาตัดกิ่งต้นไม้ใหญ่ เป็นต้น ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวของชาวบ้านเมืองพัทยาจะนำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการแก้ไขต่อไป

Advertisement